In English

SäteilyturvakoulutusSäteilyturvakoulutus (säteilysuojelu) ja uusi säteilylaki
Umpilähteiden, röntgenlaitteiden ja teollisuusradiografian käyttäjille

Onko oma säteilykoulutuksesi ja muiden säteilyn käyttäjien koulutukset ajan tasalla? Tunnetko uuden 15.12.2018 voimaan tulleen säteilylain vaatimukset?

Säteilyturvakeskus (STUK) edellyttää ja tarkistaa säteilyturvallisuusvastaavan (STV) ja muiden
säteilyn käyttäjien (kunnossapito-, käyttö- ja laboratoriohenkilöstön) täydennyskoulutukset viiden
vuoden jaksoissa.

Sepon Konttorista saat täydennyskoulutuksen laitoksellasi.

Säteilykoulutus pidetään laitoksellanne koskien juuri teidän laitteitanne ja henkilöstöänne. Koulutus noudattaa uutta säteilylakia, asetuksia ja STUK:n määräyksiä. Umpilähde- ja röntgenlaitekoulutuksessa käydään läpi tärkeimmät säädökset, luvat ja ohjeet, säteilysuojelun periaatteet, säteilyfysiikan perusteet, riskit, käyttö- ja kunnossapitoasiat, laboratoriotyöskentely, lähteiden käytöstä poistaminen, säteilyn terveyshaitat, organisaatiovaatimukset, uuden lain vaatimat dokumentit jne.

A. Säteilyturvakoulutus - umpilähteet ja röntgenlaitteet, esimerkkejä
• Täydennyskoulutus säteilyturvallisuusvastaavalle (STV, entinen vastaava johtaja)
• Täydennyskoulutus käyttö- ja kunnossapitohenkilöstölle
• Laboratoriohenkilöstön koulutus
• Koulutusorganisaatioiden avustaminen
• Neuvontapalvelut
• Uusi säteilylaki ja organisaatio

B. Paikallisen ohjeistuksen laatiminen ja uuden säteilylain vaatima dokumentaatio sekä säteilyturva-asiantuntijan käyttö

C. Säteilyn mittaaminen käyttöpaikoilla

D. Radiometristen mittalaitteiden mitoitus ja soveltaminen

E. Kunnossapidon opastus

Sepon konttori - säteilyturvakoulutus

Voimalaitoksen polttoainesiilo, jossa on säteilyn käyttöön perustuva pinnankorkeuden mittaus.